Privacy Policy


 

MyPrivacySpecialist.com – PRIVACY POLICY (v.2.1)

privacy policy 

 

Jouw privacy telt voor ons

MyPrivacySpecialist heeft als doel om je als gebruikers en klant van haar website bij te staan om te voldoen aan de privacyregelgeving.

Wij hechten bijgevolg ook belang aan jouw privacy en verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens veilig te behandelen en te bewaren.

In dit privacybeleid vind je terug hoe wij jouw gegevens verwerken.

 

 

 

Wij respecteren jouw privacy.

 

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij het bezoeken van onze website, het invullen van de GDPR-test en het gebruik van onze online diensten, verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via “cookies”. Welke cookies dat exact zijn en welke gegevens daardoor verzameld worden, vind je in ons Cookiebeleid. Hierbij verkrijgen wij ook technische informatie, met inbegrip van het internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform. Afhankelijk van je aanvaarding dat je gegevens voor marketing doeleinden gebruikt worden, kunnen deze cookies gebruikt worden om je gegevens te koppelen aan die van online marketing aanbieders zodat wij onze diensten op andere websites en platformen aan jou kunnen aanbieden.

Indien je je gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om jouw in dat kader te beantwoorden, tenzij je zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. Dit zijn in principe je naam, voornaam, e-mailadres en mogelijk ook je telefoonnummer, bedrijf en functie. Ook de correspondentie die we met je voeren, houden we bij.

Indien je een account aanmaakt of onze diensten of producten bestelt, dan verzamelen wij alle gegevens die vereist zijn om met jou te communiceren daarover, om onze verplichtingen daarbij te kunnen nakomen en om te kunnen factureren. Als klant kunnen wij je ook informatie toesturen die aansluit bij de producten die je bij ons afneemt, tenzij je aangeeft dat niet (langer) te willen.

Indien je (een contactpersoon bij) een onderneming bent aan wie wij onze diensten willen voorstellen per e-mail (“cold mailing”) of per telefoon (“cold calling”), dan kunnen wij uw bedrijf, naam, functie, en professionele contactgegevens verzamelen

 

 

 

 

Wij verzamelen gegevens:

 • die we nodig hebben om je te contacteren indien je daarom vraagt
 • om onze diensten aan jou te kunnen leveren, indien je klant wordt of dat overweegt
 • gegevens die we online of via andere bronnen vinden indien we je willen contacteren om onze diensten aan te bieden
 • gegevens die we nodig hebben om de kwaliteit en de performantie van onze diensten en onze website te kunnen evalueren

Ons Cookiebeleid vind je hier.

 

 

 

 

 

 

Wie is MyPrivacySpecialist?

MyPrivacySpecialist is een gezamenlijk project van:

 

•       BW-Legal bvba

Sliksteenvest 31, 3300 Tienen, België

BTW BE0849.388.814 (RPR Leuven)

info@bw-legal.be

IBAN BE36 3631 1032 2281

 

•       Ativo bvba

Meubelstraat 20, 2800 Mechelen, België

BTW BE0829.187.474 (RPR Mechelen)

 

Je kan ons contacteren via e-mail op contact @ myprivacyspecialist.com.

Je mag onze Website enkel gebruiken als bezoeker indien je akkoord gaat met deze Disclaimer.

 

 

 

MyPrivacySpecialist is een initiatief van Ativo bvba en BW-Legal. De diensten (zoals MyPrivacySpecialist) worden geleverd door BW-Legal bvba.

Ja kan ons het best bereiken via e-mail op contact @ myprivacyspecialist.com .

 

Hoe gebruiken we je gegevens?

Dit Privacybeleid is zowel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, als bij het leveren van onze diensten.

We gebruiken deze gegevens enkel:

•       voor administratieve doeleinden (bijv. facturatie en opvolging van klantencontacten),

•       om lopende gesprekken of vragen tot informatie verder te zetten,

•       om je te informeren over onze producten en activiteiten, als je klant bent of gevraagd hebt om op de hoogte gehouden te worden,

•       om je informatieve mails te sturen, als je ervoor gekozen hebt om onze e-mail nieuwsbrief te ontvangen,

•       om je gebruikservaring van onze website en onze website zelf te verbeteren,

•       om je per e-mail of andere communicatiemiddelen informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als je klant of (een contactpersoon bij) een prospect bent, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang daartoe, of indien je daarom vraagt, bijv. door je in te schrijven op onze nieuwsbrief).

 

 

 

Je gegevens worden voor geen andere doelen gebruikt dan hier aangegeven.

 

Delen we je gegevens?

We delen je gegevens niet met derden die deze gegevens zelf willen gebruiken, voor welk doel dan ook.

We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Outlook], back-up en dataopslag [zoals Dropbox], enz.) en analyse van je webbezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen je gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan.

Indien deze derden uitdrukkelijk toestemming gekregen hebben van jou om bepaalde gegevens te ontvangen, kunnen zij wel bepaalde gegevens ontvangen (bijv. Google).

 

 

 

 

We delen je gegevens niet met derden, enkel met onze serviceproviders die die gegevens niet zelf mogen gebruiken.

 

Hoe beschermen wij de door ons verwerkte gegevens?

Wij beschermen deze gegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals:

–          het nemen van de vereiste technische beveiligingsmaatregelen op onder meer de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslaan kunnen worden

–          het nemen van de vereiste organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.

–        het uitvoeren van een “belangenafweging” (“legitimate interest assessment”) wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang (zoals verwerking voor prospectiedoeleinden). Dit om te verzekeren dat wij over het vereiste belang beschikken om je gegevens te verwerken en te zorgen dat aanvullende waarborgen worden voorzien en toegepast. Op deze manier garanderen wij een evenredige en evenwichtige verwerking van jouw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving

–        te werken met betrouwbare partners/leveranciers veiligheidsgaranties bij hen af te dwingen

–          maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te (laten) behandelen.

Ondanks  de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

 

 

 

Wij nemen alle redelijk verwachtbare maatregelen om de door ons verwerkte gegevens te beschermen.

Op welke rechtsgrond verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens moeten we noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren of onze verplichtingen te kunnen nakomen, om met jou te communiceren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst en de wenselijkheid van dergelijk contract te onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld je contactgegevens nodig om een contract op te stellen of om je bestellingen te (laten) bezorgen, je e-mailadres om je te laten weten dat je bestelling wordt uitgevoerd en je facturatiegegevens om je te kunnen factureren (als je een betalende dienst gebruikt).
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we je facturen moeten sturen, waarop een bijvoorbeeld verplicht je BTW-nummer moet staan.
 • Gerechtvaardigd belang: ben je klant, gebruiker of meer algemeen een bestaande handelsrelatie? Dan sturen wij je op basis van ons gerechtvaardigd belang gerichte informatie en nieuwsbrieven over onze producten. Tenzij je je uitschrijft uiteraard. Indien je (een contactpersoon bij) een prospect bent, kunnen we je gegevens zoals eerder omschreven verzamelen en je per telefoon of e-mail contacteren om je meer informatie over onze producten te bezorgen.
 • Toestemming: we kunnen je gegevens ook verwerken wanneer we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen, bijv. wanneer je, je inschrijft voor een nieuwsbrief of voor bepaalde (gerichte) aanbiedingen (direct marketing), desgevallend op basis van profilering.

 

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van de overeenkomst
 • wettelijke verplichting
 • gerechtvaardigd belang
 • toestemming
Waar bewaren wij jouw gegevens?

Wij streven ernaar om alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren.

Wij kunnen (zullen) persoonsgegevens enkel buiten de EU (laten) verwerken wanneer dit gebeurt in landen met een passend beschermingsniveau of wanneer de ondernemingen die uw gegevens verwerken een passend beschermingsniveau kunnen bieden, overeenkomstig de GDPR (onder meer door het toepassen van de Standard Contractual Clauses zoals bepaald door de Europese Commissie en/of het vereisen van certificaten goedgekeurd door de Europese Commissie).

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze regeling.

 

 

 

Wij bewaren persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU.

Ze worden enkel buiten de EU bewaard wanneer wij voldoende waarborgen hebben aangaande hun veiligheid.

 

 

Uw rechten

Wij zullen je persoonsgegevens op geen andere wijze gebruiken dan voorzien in dit Privacybeleid.

Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of andere doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten aan jou, kan je je op elk moment verzetten tegen het verder gebruik daarvan. Door contact op te nemen met ons op contact @ myprivacyspecialist.com

Je hebt het recht op toegang, raadpleging, correctie en schorsing van de informatie die wij over je bijhouden. Ook deze rechten kan je eenvoudig uitvoeren door melding op voormelde e-mailadres. Desgevallend kunnen wij een identiteitsbewijs vereisen.

 

 

Je kan al je rechten op je gegevens (correctie, wissen, enz.) uitoefenen via contact @MyPrivacySpecialist.com.

 

 

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid veranderen wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht.

Voor het gebruik van Website is bij elk nieuw gebruik de op dat ogenblik geldende versie van toepassing.

Wanneer wij diensten aan jou leveren of je nieuwsberichten van ons wenst te ontvangen, zal de nieuwe versie van de privacy policy voorafgaandelijk meegedeeld worden.

Dit privacybeleid werd het laatste aangepast op 28 juli 2019. Deze versie is versie 2.1.

 

 

Dit privacybeleid kan steeds gewijzigd worden.

Dit is versie 2.1 (28.07.2019).

Vragen en feedback

Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent hoe wij met je privacy omgaan. Contacteer ons dan zeker op contact @ myprivacyspecialist.com, wij staan je graag te woord.

 

 

Vragen en feedback kunnen via contact @ myprivacyspecialist.com .

 

 

Gebruiksvoorwaarden voor de Website

Wij verzoeken u ook onze Disclaimer voor de Website te lezen, die het gebruik, de disclaimers en de beperking van de aansprakelijkheid met betrekking tot het bezoek aan onze Website regelt.

 

 

De disclaimer voor onze website vind je hier.

Uw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je de toepasselijkheid dit Privacybeleid.

 

 

 

Als je onze website gebruikt, aanvaard je de toepasselijkheid van dit Privacybeleid.

 

 

 

Ben je op zoek naar een Privacy Policy voor je eigen bedrijf of vereniging?

 

Koop dan één van onze GDPR-pakketten en krijg gemakkelijk invulbare templates van ondermeer onze Privacy Policy, onze Cookie Policy en ons Dataregister.  En ontvang daarnaast gedurende 1 jaar tips and tricks en bijstand bij de implementatie per e-mail.