Gebruikersvoorwaarden


GEBRUIKERSVOORWAARDEN MyPrivacySpecialist

(versie 25.11.2018)

Artikel 1.           ALGEMEEN

 

1.1.       Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons diensten geleverd via of onder de naam MyPrivacySpecialist (hierna de “Diensten”). Ze dienen samen gelezen te worden met de specifieke omschrijving van een Dienst bij het aanvaarden van de Dienst. De elementen van die omschrijving worden als bijzondere voorwaarden beschouwd, waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.

De Diensten worden aan u als cliënt/gebruiker (hierna “u”) gezamenlijk geleverd door:

BW-Legal BVBA

Sliksteenvest 31, 3300 Tienen, België

BTW BE0849.388.814 (RPR Leuven)

IBAN BE36 3631 1032 2281

BIC BRUBEBB

Hierna “wij” of “ons”

En door:

Ativo bvba

Meubelstraat 20, 2800 Mechelen, België

BTW BE0829.187.474 (RPR Mechelen)

IBAN BE54 7340 3011 7697

U kan ons contacteren via e-mail op contact@MyPrivacySpecialist.com.

1.2.       Wij leveren onze diensten uitsluitend onder de hierna beschreven modaliteiten, met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van uw eventuele Gebruikersvoorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere.

Het afnemen van onze diensten is slechts mogelijk mits aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

.
Artikel 2.           ONZE DIENSTEN EN PRODUCTEN

 

2.1.       Via MyPrivacySpecialist ontvangt u de volgende diensten:

2.1.1.    Gebruikerslicentie op de producten “Starter”, “KMO pro” of “KMO Deluxe” of enige ander producten zoals aangegeven op MyPrivacySpecialist.com, hierna de “Producten” genoemd.

Afhankelijk van het Product krijgt u als gebruiker toegang tot generieke GDPR-templates met begeleidende teksten, vooraf opgestelde adviezen, instructie- en adviserende filpjes, enz., die u helpen om aan de vermelde vereisten te voldoen die de privacywetgeving voorschrijft.

2.1.2.    (Bijkomende) individuele begeleiding en advies, al dan niet als onderdeel van een Product.

Hierna het “Advies”

2.2.       Onze verplichtingen bij het leveren van Advies zijn steeds inspanningsverplichtingen.

2.3.       Wanneer wij u Diensten of Producten aanbieden met een “proefperiode met recht op de Diensten stop te zetten gedurende een bepaalde periode” of “niet tevreden, geld terug” garantie (of soortgelijke constrcuties), dan kan u daar alleen gebruik van maken binnen de voorwaarden zoals aangegeven bij die aankondiging.  De stopzetting door u van de Diensten conform deze rechten, vereist dat u ons kan toelicht waarom deze Diensten niet voldoen aan uw verwachtingen en dat u onmiddellijk elk gebruik van al hetgeen u geleverd werd onder de Diensten, evenals de afgeleiden daarvan, onmiddellijk stopzet. Het alsnog verder gebruiken van de Diensten zal alsnog gelden als een keuze tot afname van de Diensten door uitvoering aan de overeenkomst conform deze voorwaarden, in welk geval u de daarop van toepassing zijnde prijs dient te betalen, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 10% van de prijs.

.
Artikel 3.           DUUR VAN DE LEVERING VAN DE DIENSTEN / LICENTIE

 

3.1.       Op onze Producten krijgt u gebruikerslicenties, die (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het aanbod) afgenomen worden voor vaste periodes van 12 maanden. Deze zijn, tenzij anders aangegeven, integraal vooruit betaalbaar. Licenties zijn steeds opzegbaar, doch wanneer ze voor bepaalde duur aangegaan werden, is de licentievergoeding steeds verschuldigd voor de gehele periode en is geen terugbetaling mogelijk van vooruitbetaalde bedragen.

3.2.       Licenties op Producten worden steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn, tenzij u ten laatste 1 maand voorafgaand aan het einde van de lopende licentie uitdrukkelijk te kennen geeft dat u deze niet wenst te verlengen (dit kan per e-mail op contact[AT]MyPrivacySpecialist.com ).

3.3.       Bij de levering van Advies tegen vergoeding die buiten de Producten om betaald moet worden, heeft u steeds het recht om de opdracht aan ons met onmiddellijke ingang stop te zetten, doch de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten moeten vergoed worden.

.
Artikel 4.           INFORMATIEPLICHT

 

4.1.       Wij raden u producten aan op basis van de informatie die u ons bezorgt door het invullen van de GDPR-zelftest op MyPrivacySpecialist. Deze analyse is oppervlakkig doch efficiënt voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen. Indien u weet heeft van bepaalde omstandigheden die een impact hebben op uw verplichtingen onder de privacyregelgeving die niet aan bod komen in de zelftest of in onze adviezen, dient u zich daar zelf over te informeren.

4.2.       Wij doen geen controle of de informatie die u ons verschaft juist is. Op basis van de door u verstrekte informatie wordt automatisch bepaald welke Producten wij u aanraden. Indien u onvoldoende of onjuiste informatie verschaft, is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

4.3.       Wij zullen u op de hoogte houden aangaand de uitvoering van de opdracht en dit in ieder geval doen op uw eerste verzoek.

4.4.       Wanneer u beroep doet op ons Advies, verbindt u zich ertoe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, zelfs ongevraagd, aan ons te verstrekken. U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens u aan ons verstrekte gegevens, informatie en stukken. U zal ons tevens spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

4.5.       Indien u de voor de behartiging van uw zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, staat het ons vrij om geen werkzaamheden meer te verrichten voor u en ons geheel of gedeeltelijk aan de zaak te onttrekken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4.6.       Wij zullen u op geregelde tijdstippen over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak informeren, en in elk geval op eerste verzoek van de Cliënt.

.
Artikel 5.           BEROEP OP DERDEN

 

5.1.       Wij kunnen steeds beroep doen op derden-onderaannemers, zonder dat dat onze verantwoordelijkheid ten aanzien van u beperkt.

Indien wij beroep doen op derden overeenkomstig het vorige lid, doet dit evenwel geen afbreuk aan de relatie tussen het u en ons. Door dergelijk beroep komt geen enkele relatie tot stand tussen de u en de derde, die louter als onderaannemer van ons zal optreden. De door deze derden geleverde diensten worden geacht door ons geleverd te zijn.

5.3.       U gaat er mee akkoord dat wij enkel verantwoordelijk zijn voor deze derden wanneer zij als onderaannemer optreden, niet wanneer zij in samenspraak met u vastgesteld worden. Voor deze laatste categorie ongeacht de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aan ons dan wel rechtstreeks aan u aanrekent.

U aanvaardt in ieder geval dat eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden ten aanzien van ons of rechtstreeks ten aanzien van u kunnen laten gelden, ook gelden in de relatie tussen ons en de u.

.
Artikel 6.           LEVERING DIENSTEN

 

6.1.       Wij leveren u naar beste vermogen een kwalitatieve dienstverlening en garanderen u dat de inhoud van de Producten zorgvuldig samengesteld werd door ervaren ICT-experts en ervaren erkende juridische experts. Al onze verplichtingen hieronder zijn inspanningsverbintenissen.

6.2.       U bent zich ervan bewust dat wij algemeen advies en templates verlenen, gebaseerd op algemene informatie die u ons bezorgt. Alhoewel uit onze analyses blijken dat de meerderheid van onze klanten hiermee correct geholpen is, kan de levering van onze Diensten, tenzij in het geval van Advies, niet gelijkgesteld worden met individueel advies. De eindverantwoordelijkheid voor het voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving, ligt dan ook bij uzelf als klant. Indien u nood heeft aan individueel advies danken wij u om ons dit te laten weten.

6.3.       Onze Diensten worden enkel ten bate van u geleverd, derden kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen.

6.4.       Wij zullen bij het uitvoeren van de verstrekte opdracht de nodige vertrouwelijkheid en discretie aan de dag leggen, in analogie met het wettelijk beroepsgeheim dat op advocaten rust.

Bij aankoop van Producten geeft u ons evenwel de – steeds onmiddellijk intrekbare – toestemming om u als klant/referentie te vermelden.

.
Artikel 7.           INTELLECTUELE RECHTEN

 

7.1.       Op elk document dat wij u bezorgen, krijgt u een eeuwigdurend gebruiksrecht in het kader van uw professionele activiteiten, evenals in het kader van eventuele andere activiteiten die u (zelf of via verbonden ondernemingen) uitvoert. Dit gebruiksrecht betreft elk eigen gebruik op een normale en gebruikelijke wijze door uzelf, rekening houdend met de aard van het Product of het Advies en meer in het algemeen de Dienst.

7.2.       Buiten de uitoefening van uw gebruiksrecht ten dienste van uw eigen bedrijf of vereniging zoals omschreven in Artikel 5.1, is het niet toegelaten om onze werken op eender welke wijze te verspreiden, openbaar te maken zonder onze toestemming. Zonder onze toestemming is het ook niet toegelaten om onze werken of adviezen door te geven aan derden, ongeacht of dat tegen betaling gebeurt of niet. Derden die onze documenten of diensten wensen te benutten, dienen zelf een licentie hiertoe te bekomen.

7.3.       Alle vermogens-, morele- en vaderschapsrechten met betrekking tot de Diensten die wij bij de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdracht creëren of ontwerpen, komen exclusief aan ons toe.

7.4.       Elke document dat deel uitmaakt van onze Producten, bevat in principe een copyrightmelding. U mag deze melding niet van deze documenten verwijderen en dient deze ook te laten staan in de finale documenten die u opstelt op basis van onze templates.

.
Artikel 8.           VERGOEDING

 

8.1.       De prijs van onze Diensten stemt steeds overeen met deze uitdrukkelijk vermeld op onze offerte (bijv. op onze website, waar de Dienst aanvaard kan worden). Prijzen zijn steeds zonder BTW, tenzij wanneer anders vermeld. Prijzen en informatie op onze offertes en website zijn onder voorbehoud van fouten of vergissingen, ongeacht of deze fouten veroorzaakt worden door een vergissing van ons, dan wel door een technische oorzaak, of anders.

8.2.       Bij het bestellen van de Diensten, dienen deze onmiddellijk en voorafgaand aan de levering betaald te worden. Indien met achteraf te betalen facturen gewerkt wordt, moeten deze betaald worden binnen de vijftien dagen na verzending.

Na het verstrijken van deze betalingstermijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest bent u gehouden tot het betalen van

–           nalatigheidsinterest aan een rentevoet aan de wettelijke rentevoet inzake handelstransacties vermeerderd met 2% (zonder dat het totaalpercentage lager dan 10% kan zijn),

en

–           een forfaitair schadebeding van 10% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van 50,00 EUR. Dit onverminderd ons recht om de eventuele meer geleden schade te bewijzen door u vergoed te zien.

Betalingen worden altijd eerst op de openstaande interesten en schadebedingen aangerekend, dan pas op de hoofdsommen.

8.3.       Indien u nalaat om tijdig te betalen, hebben wij het recht om te weigeren om verdere Producten te leveren en wordt uw gebruiksrecht op en uw toegang tot onze Producten geschorst. Dergelijke schorsing kan nooit tot enige aansprakelijkheid van ons leiden. Dergelijke schorsing zal steeds voorafgaandelijk en schriftelijk aan u worden meegedeeld.

.
Artikel 9.           AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1.       Wij zijn aansprakelijk voor schade die u lijdt ingevolge door ons begane fouten bij het leveren van de Producten (en de inhoud daarvan), voor zover deze schade zich voordoet binnen de 5 jaar na het leveren van de Producten.

Indien een fout van ons tot uw schade leidt en wij hiervoor aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor u in de 2 jaren voorafgaand aan het schadegeval Producten bij ons aangekocht heeft.

We kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, met uitdrukkelijk uitsluiting van elke onrechtstreekse schade, gevolgschade, immateriële schade, winstderving, gemiste kansen, tijdsverlies, verlies van data, enz.

9.2.       De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Gebruikersvoorwaarden gelden ongeacht de aard van de schade en zowel bij lichte, herhaaldelijke lichte als zware fout, doch bij zware fout is de aansprakelijkheid beperkt tot het dubbel bedrag dan bij normale aansprakelijkheid. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet, in welk geval enkel de (rechts-)persoon die het opzet begaan heeft, aangesproken kan worden.

.
Artikel 10.         COMMUNICATIE

 

10.1.     De communicatie tussen u en ons kan gebeuren via telefonische of digitale weg.

10.2.     Wij doen redelijke inspanningen om bestanden, e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen, onverminderd uw verplichting om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van uw eigen informaticasyste(e)m(en), zoals, doch niet beperkt tot, virusscanners en het gebruik volgens de algemeen aanvaarde veiligheidsrichtlijnen. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld worden voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van het ontvangen of het gebruiken van elektronische bestanden die van ons afkomstig zijn.

.
Artikel 11.         ADVOCATEN

 

11.1.     Waar wij werken met advocaten dragen deze steeds de beroepstitel van advocaat.

11.2.     Deze zijn aangesloten bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel (NOAB) of een andere erkende balie.

11.3.     Alle advocaten waarmee wij samenwerken zijn onderworpen aan de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat. Een overzicht van deze regels kan gevonden worden op de website van de Orde van Advocaten op het adres :

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf

 

Artikel 12.         EINDBEPALINGEN

 

12.1.     Nietigheid

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan. Het nietig beding zal geacht worden ab initio vervangen te zijn door een geldig beding dat de strekking van het nietige beding zoveel mogelijk benadert. Partijen zullen de exacte bewoordingen daarvan in goede trouw bepalen. Indien partijen het niet eens worden over de bewoording van dergelijk vervangend beding, kan dit steeds aan een rechter voorgelegd worden die daar uitspraak over kan doen.

12.2.     B2B – Consumenten

MyPrivacySpecialist levert uitsluitend diensten aan ondernemingen (vennootschappen, verenigingen, overheden). Indien u een offerte aanvaardt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, bevestigt u dat u op ons beroep doet als onderneming. Indien u als consument beroep wenst te doen op onze diensten, dient u dit voorafgaand aan ons te melden, zodat wij u een aangepast contractvoorstel kunnen bezorgen.

12.3.     Wijzigingen

Wijzigingen en aanpassingen aan deze Gebruikersvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn door de partijen.

12.4.     Geen overdracht

U mag uw rechten of plichten onder de overeenkomst met ons niet overdragen aan derden. Wij kunnen onze rechten en/of plichten hieronder steeds aan derden.

12.5.     Geschillen – toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van geschil of onenigheid zullen partijen in eerste instantie met elkaar in overleg treden teneinde een minnelijke oplossing na te streven.

Indien u een klacht heeft die betrekking heeft op het leveren van diensten door een advocaat, kan u zich met uw klachten ook steeds tot de betreffende Stafhouder of tot de ombudsdienst voor geschillen tussen consumenten en advocaten wenden. Meer info vindt u op www.ligeca.be .

De relatie tussen u en ons, deze Gebruikersvoorwaarden en de door ons geleverde Producten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels van internationaal privaatrecht die ertoe zouden leiden dat een ander recht van toepassing verklaard zou worden.

Enkel de Nederlandstalige Belgische hoven en rechtbanken territoriaal bevoegd voor de stad Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op onze Diensten en deze Gebruikersvoorwaarden.